عـنــاوين

اوقــات شرعي

 بازديد كنندگان
کل بازدید کنندگان: 335954
مشاهده صفحات: 261787
مشاهده صفحات امروز: 97

نقشه بافت فرسوده شهرهای استان مازندران
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 نقشه شماره 1
 
بافت فرسوده شهر ساری 
 
مساحت محدوده قانونی شهر        3000 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده               641/99 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
   نقشه شماره 2
 
 بافت فرسوده شهر قائمشهر
 
مساحت محدوده قانونی شهر        2700 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                   347 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 
   
  نقشه شماره 3
 
 بافت فرسوده شهر بابل
  
مساحت محدوده قانونی شهر        3036/4 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                    420/9 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
  
 
 

  نقشه شماره 4
 
 بافت فرسوده شهر آمل
  
مساحت محدوده قانونی شهر        2823/3 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                   159/4 هکتار
 
 جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
  
 
 
    
 

 
  نقشه شماره 5
 
 بافت فرسوده شهر چالوس
  
مساحت محدوده قانونی شهر        1539/6 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                    170/3 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
  
 

 نقشه شماره 6
  
 بافت فرسوده شهر نوشهر
  
مساحت محدوده قانونی شهر           1056 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                  107/58 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 
 
 نقشه شماره 7
 
 بافت فرسوده شهر تنکابن
  
مساحت محدوده قانونی شهر           1010 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                    80/56 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 
 
 نقشه شماره 8
 
بافت فرسوده شهر محمودآباد
  
مساحت محدوده قانونی شهر           772 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                    185 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 
 
 نقشه شماره 9
 
بافت فرسوده شهر امیرکلا
  
مساحت محدوده قانونی شهر           770 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                      64 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 
 
 
 نقشه شماره 10 
 
بافت فرسوده شهر فریدونکنار
  
مساحت محدوده قانونی شهر             810 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                    162/4 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 

 
 نقشه شماره 11
 
بافت فرسوده شهر جویبار
  
مساحت محدوده قانونی شهر             581 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                    200/4 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 

 نقشه شماره 12
 
بافت فرسوده شهر بهشهر
  
مساحت محدوده قانونی شهر         45/1211 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                     174/1  هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 
 
 

 
 نقشه شماره 13
 
بافت فرسوده شهر نکا
 
  
مساحت محدوده قانونی شهر             792 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                    118/3 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 
 
 نقشه شماره 14
 
 بافت فرسوده شهر شیرگاه
  
مساحت محدوده قانونی شهر          418 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                   63/5 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 
 
 نقشه شماره 15
 
 
  بافت فرسوده شهر بابلسر
  
مساحت محدوده قانونی شهر           1652 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                       375 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 

 نقشه شماره 16
 
  بافت فرسوده شهر رامسر
  
مساحت محدوده قانونی شهر                757 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                       203/7 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 پ
 
 

 نقشه شماره 17
 
  بافت فرسوده شهر چمستان
  
مساحت محدوده قانونی شهر                560 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                       94/61 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 

 نقشه شماره 18
 
  بافت فرسوده شهر خرم آباد
  
مساحت محدوده قانونی شهر             850/46 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                       138/81 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 

  نقشه شماره 19
 
  بافت فرسوده شهر مرزن آباد
  
مساحت محدوده قانونی شهر                250 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                       80/29 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
  نقشه شماره 20
 
  بافت فرسوده شهر رینه
  
مساحت محدوده قانونی شهر               79 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                    60/46 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 نقشه شماره 21
 
 
  بافت فرسوده شهر رستم کلا
  
مساحت محدوده قانونی شهر               229 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                   81/42 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
   
 نقشه شماره 22
 
  بافت فرسوده شهر زیراب
  
مساحت محدوده قانونی شهر               576 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                   128/52 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 
نقشه شماره 23
 
  بافت فرسوده شهر پل سفید
  
مساحت محدوده قانونی شهر               392/50 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                          50/24 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 

 نقشه شماره 24
 
  بافت فرسوده شهر آلاشت
  
مساحت محدوده قانونی شهر                 86/1  هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                          16/86 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 

 نقشه شماره 25
 
  بافت فرسوده شهر نور
  
مساحت محدوده قانونی شهر                 1400  هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                          75/42  هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 

 نقشه شماره 26
 
  بافت فرسوده شهر رویان
  
مساحت محدوده قانونی شهر               394/20هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                          31/80 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 

 نقشه شماره 27
 
  بافت فرسوده شهر گلوگاه
  
مساحت محدوده قانونی شهر                  332  هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                          31/59 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 

 نقشه شماره 28
 
  بافت فرسوده شهر کتالم - ساداتشهر
  
مساحت محدوده قانونی شهر               85/1696 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                          57/70 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 

 نقشه شماره 29
 
  بافت فرسوده شهر کلارآباد
  
مساحت محدوده قانونی شهر            68/605 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                          14/18 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 

 نقشه شماره 30
 
  بافت فرسوده شهر سلمانشهر
  
مساحت محدوده قانونی شهر              9592 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                         740 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 

 نقشه شماره 31
 
  بافت فرسوده شهر نشتارود
  
مساحت محدوده قانونی شهر               287 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                         75/22 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 

 نقشه شماره 32
   بافت فرسوده شهر سرخ رود
  
مساحت محدوده قانونی شهر               81/469 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                          88/45 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 

 نقشه شماره 33
 
  بافت فرسوده شهر خشرودپی
  
مساحت محدوده قانونی شهر               04/187 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                         19/06 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 

 نقشه شماره 34
 
  بافت فرسوده شهر کیاسر 
  
مساحت محدوده قانونی شهر               116/8 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                         17/9 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 
 

 نقشه شماره 35
 
  بافت فرسوده شهر سورک
  
مساحت محدوده قانونی شهر               222/53 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                          21/28 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 

 نقشه شماره 36
 
  بافت فرسوده شهر کلاردشت
  
مساحت محدوده قانونی شهر               1300 هکتار
 
مساحت بافت فرسوده                         112/82 هکتار
 
جهت مشاهده تصویر با اندازه واقعی روی تصویر مقابل کلیک کنید...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         تمامی حقوق این وبســایت محفوظ میباشد. استفاده از مطالب این وبسایت باذکر منبع بلامانع است.
طراحی توسط w3school.ir